Anslutningsprislista från och med 1.1.2023

 • I anslutningsprislistan presenteras anslutningsavgifter för anslutning till Turku Energia Sähköverkot Oys elnät.

 • Vid anslutning till ett lågspänningsdistributionsnät bestäms anslutningsavgiften utifrån priszonen enligt anslutningens läge. Anslutningspunkten ligger i regel vid tomtgränsen närmast inmatningsriktningen.

 • Den största beviljade lågspänningsanslutningen är 3x1000 A.

Lågspänningsanslutnings avgifter: zon A

Anslutningens huvudsäkring, fas x AAnslutningsavgift €, moms 0Anslutningsavgift €, moms 24 %
(1 x 25995,751 234,73)
3 x 251 375,001 705,00
3 x 351 745,002 163,80
3 x 502 300,002 852,00
3 x 632 781,003 448,44
3 x 803 410,004 228,40
3 x 1004 150,005 146,00
3 x 1255 075,006 293,00
3 x 1606 370,007 898,80
3 x 2007 850,009 734,00
3 x 2509 700,0012 028,00
3 x 31512 105,0015 010,20
mer än 3 x 31537,00 €/A + 37,00 €/A558,00 € + 45,88 €/A

Lågspänningsanslutnings avgifter: Gator och allmänna områden

Anslutningens huvudsäkring, fas x AAnslutningsavgift €, moms 0Anslutningsavgift €, moms 24 %
(1 x 252 345,752 908,73)
3 x 252 725,003 379,00
3 x 353 095,003 837,80
3 x 503 650,004 526,00
3 x 634 131,005 122,44
mer än 3 x 631 800,00 € +37,00 €/A2 232,00 € +45,88 €/A

Lågspänningsanslutnings avgifter: Småskalig produktion, högst 2 MVA (ingen
förbrukning)

Anslutningens huvudsäkring, fas x AAnslutningsavgift €, moms 0Anslutningsavgift €, moms 24 %
3 x 25450,00558,00
3 x 35450,00558,00
3 x 50450,00558,00
3 x 63450,00558,00
3 x 63 – 3 x 1000450,00558,00

Ytterligare information om lågspänningsanslutningar

 • Prislistan tillämpas vid anslutning till elnätet både för eldriftsställen och för elproduktionsanläggningar. Med anslutningsavgiften får kunden rättigheter som baserar sig på anslutningsavtalet.

 • Anslutningsavgiften omfattar inte byggkostnaderna för anslutningsledningen.

 • För anslutningsavgiften uppbärs gällande mervärdesskatt. Anslutningsavgifterna kan inte återbetalas. Anslutningen kan överföras till en ny ägare i enlighet med anslutningsvillkoren.

 • Anslutningsavgiften bestäms enligt anslutningens huvudsäkring. Kunden fastställer storleken på den huvudsäkring som behövs.

 • Nätbolaget garanterar den kortslutningsström som krävs enligt huvudsäkringsstorlekens standard vid
  anslutningspunkten.

 • Den som planerar objektet ska säkerställa att kravet på kortslutningsström uppfylls i huvudcentralen (definition av anslutningsledningen) och att skyddet genomförs i anslutningens interna nät med standardens minimivärden.

 • Vid nybyggen och saneringar rekommenderar vi AXMK 4x300 kablar som anslutningsledning i anslutningar över 3x500 A.

 • En fast anslutning med en fas beviljas inte för nya vanliga anslutningar. Enfasanslutningar och små anslutningar utan mätning ansluts enligt separat anvisning.

 • På samma tomt beviljas i allmänhet endast en anslutning. Om det undantagsvis blir fler än en anslutning tas separata anslutnings- och kopplingsavgifter ut för varje abonnemang.

 • Om samma tomt beviljas två anslutningar är storleken av lågspänningsanslutningarna sammanlagt max. 3x1000 A.

 • Leveranstiden för anslutningen, från det att Turku Energia Sähköverkot Oy har fått alla elplaner och uppgifter om anslutningsavtal som gäller objektet, är i allmänhet åtta (8) veckor i de färdiga stamnätsområdena i lågspänningsnätet. På grund av tillbyggnad och förstärkning av stomnätet eller årstiden kan
  leveranstiden också vara längre.

 • I gamla anslutningar som inte har ett anslutningsavtal som är bundet till strömmängden fastställs anslutningens storlek enligt lastkapaciteten hos huvudsäkringen, huvudcentralen samt anslutningsledningen och dess förlängning. Anslutningens storlek bestäms enligt den svagaste delen.

 • Fram till 2028 är målet att en skada på distributionsnätet till följd av storm eller snöbelastning inte orsakar ett avbrott på över 6 timmar för kunder i detaljplaneområdet och 36 timmar inom områden som inte är planlagda. När elförbrukningen på driftstället är högst 2 500 kWh per år och det finns en
  över 100 meter lång luftledning som endast matar driftstället i fråga tillämpas en målnivå på 72 timmar.

 • På öar utan vägförbindelse tillämpas en målnivå på 72 timmar för fast bosättning och 120 timmar för fritidsbosättning.

 • Separata skriftliga anbudsförfrågningar besvaras inom en månad när abonnemanget är 3x600A eller mindre och inom två månader när anslutningen har lågspänning över 3x600A. Vid anslutning till ett mellanspännings- eller regionnät fastställs svarstiden från fall till fall.

Priszoner

Zon A

 • Omfattar objekt inom vårt distributionsområde med gällande detaljplan eller som ligger på högst 600 meters avstånd från en av Turku Energia Sähköverkot Oy:s befintliga distributionstransformatorer. Zonen omfattar inte områdena i zonen "Gator och allmänna områden".

Gator och allmänna områden

 • Zonen omfattar endast områden som enligt fastighetsregistret klassificerats som gatuområden eller allmänna områden och där objektet ligger på högst 600 meters avstånd från en av Turku Energia Sähköverkot Oy:s befintliga distributionstransformatorer. Anslutningspunkten ligger i regel vid huvudcentralens
  huvudsäkringar.

Objekt som ligger utanför zonerna

 • Anslutningsavgiften för objekt som ligger utanför zonerna fastställs enligt principen områdesprissättning. Den områdesspecifika anslutningsavgiften enligt områdesprissättningsprincipen fastställs i enlighet med Energimarknadsverkets beslut i ärendet.

 • Om inte heller områdesprissättningen kan tillämpas fastställs anslutningsavgiften från fall till fall.

Mellanspänningsanslutning (10/20 kV)

 • Vid anslutning till ett mellanspänningsnät (10/20 kV) är anslutningsavgiften baserad på anslutningens storlek (kVA).

 • Storleken på den nya mellanspänningsanslutningen bestäms enligt den beställda toppeffekten. Den minsta beställbara mellanspänningsanslutningen är 500 kVA. Om den uppmätta största skenbara effekten på en timme överskrider det värde som fastställts i anslutningsavtalet med över 20 kVA, används den uppmätta skenbara effekten som ny bestämningsgrund för anslutningens storlek i etager på 50 kVA.

 • Samma kunds anslutningspunkter till mellanspänningsnätet på samma tomt, samma fastighet eller motsvarande fastighetsgrupp och som kopplats till varandra med kundens egna mellanspänningsförbindelser kan enligt separat överenskommelse behandlas som en enda mellanspänningsanslutning.

 • Vid anslutning till ett mellanspännings- eller regionnät bestäms leveranstiden från fall till fall.

 • För anslutningen till ett mellanspänningsnät debiteras i egentlig anslutningsavgift en kapacitetsreserveringsavgift på 34 €/kVA (moms 0) i ett 10 kV nät och 28 €/kVA (moms 0) i ett 20 kV nät utöver de direkta byggkostnaderna för utvidgningen av nätet.

 • För anslutningen av produktion till ett mellanspänningsnät debiteras i egentlig anslutningsavgift de direkta byggkostnaderna för utvidgningen av nätet som orsakas av anslutning av högst 2 MVA anläggningar och för anläggningar över 2 MVA en kapacitetreserveringsavgift på 14 €/kVA (moms 0) samt de direkta byggkostnaderna för utvidgningen av nätet separat.

 • Vid anslutning till ett mellanspänningsnät via en ringförbindelse förblir ledningen i mellanspänningsnätet i Turku Energia Sähköverkot Oy:s ägo.

 • Anslutningspunkten finns i den kopplingsanordning som kunden äger. I fall av strålformig nätförbindelse ska ägarskapsgränsen för anslutningspunkten och ledningarna avtalas separat.

 • Kunden skaffar lämpliga terminaler för mellanspänningskablarna för sitt ställverk. Man ska komma överens om terminalerna med Turku Energia Sähköverkot Oy. Installationen av terminalerna ingår i kundens anskaffning. Kunden reserverar nödvändiga ledningsvägar både inom sitt tomtområde och i byggnaden.

Högspänningsanslutning

 • Vid anslutning till ett högspänningsnät (110 kV) är anslutningsavgiften baserad på anslutningens storlek (MVA). Storleken på den nya högspänningsanslutningen bestäms enligt den beställda toppeffekten. Den minsta beställbara högspänningsanslutningen är 5 MVA. Om den uppmätta största skenbara effekten på en timme dock överskrider det värde som fastställts i anslutningsavtalet, används den uppmätta skenbara effekten som bestämningsgrund för anslutningens storlek i etager på 0,5 kVA.

 • För anslutningen uppbärs som egentlig anslutningsavgift en kapacitetsreserveringsavgift på 12 440 €/MVA (moms 0) samt eventuella kostnader för utvidgning av nätet.

 • För anslutning av produktion till högspänningsnätet tas i varje enskilt fall ut en anslutningsavgift som baserar sig på kapacitetsreservering och som beaktar nyttan av produktionen. Avgiften är högst 12 440 €/ MVA (moms 0) samt de eventuella kostnaderna för utvidgning av nätet.

 • Vid anslutning till ett högspänningsnät via en ringförbindelse förblir ledningen i regionnätet i Turku Energia Sähköverkot Oy:s ägo. Anslutningspunkten finns då i den kopplingsanordning som kunden äger. I fall av strålformig nätförbindelse ska ägarskapsgränsen för anslutningspunkten och ledningarna avtalas
  separat.

 • Man ska komma överens om det tekniska genomförandet av anslutningen med Turku Energia Sähköverkot Oy. Kunden reserverar behövliga ledningsvägar och utrustningsutrymmen på fastighetens område.

Ändring och underhåll av anslutningen

 • Om anslutningens storlek förstoras senare uppbärs en tilläggsanslutningsavgift, som är skillnaden mellan den nya anslutningsstorleken och den tidigare anslutningsstorleken enligt gällande prislista.

 • En lågspänningsanslutning kan från fall till fall förstoras till 3x1260 A om det befintliga distributionsnätets kapacitet möjliggör detta.

 • När anslutningens storlek minskas görs ingen delåterbetalning på anslutningsavgiften.

 • En ny anslutning i stället för en riven anslutning till samma objekt beviljas inte samma kund inom ett år efter rivningen.

 • Kunden kan upprätthålla en anslutning enligt anslutningsavtalet utan ett gällande nättjänstavtal genom att betala avgifterna för underhållsprodukten enligt prislistan för nättjänsterna.

 • Då elanslutningen överförs till underhåll, kopplas anslutningskabeln spänningslös och energimätaren tas bort.

 • I gamla anslutningar där anslutningsavtalet har ingåtts före 1.7.2017 kan de ackumulerade anslutningsavgifterna vara återbetalningsbara. I dessa anslutningar hålls de ackumulerade anslutningsavgifterna oförändrade när anslutningsavtalet förminskas. De ackumulerade anslutningsavgifterna återbetalas endast när hela abonnemanget sägs upp.

Tillfällig anslutning

 • Genom ett tillfälligt anslutningsavtal kan ett tillfälligt eldriftsställe anslutas till eldistributionsnätet utan anslutningsavgift.

 • Till en tillfällig anslutning (t.ex. en arbetsplats) kan el levereras med en tillfällig elprodukt enligt prislistan för nättjänster i högst två (i specialfall högst fem) år.

Anslutning till elnätet för produktion

 • Den här prislistan tillämpas vid anslutning till elnätet både för eldriftsställen och för elproduktionsanläggningar.

 • Anslutningsavgifterna för produktionsanläggningar med mer än 2 MVA och högst 2 MVA skall fastställas i enlighet med Energimyndighetens beslut i frågan.

Anslutningsvillkor

 • På anslutningsavtalet om anslutning till låg- och mellanspänningsnätet tillämpas de av Energimyndigheten fastställda gällande anslutningsvillkoren för elförbrukningsställen, om inte något annat har avtalats i anslutningsavtalet.

 • På anslutningsavtalet om anslutning till högspänningsnätet tillämpas de av Energimyndigheten fastställda gällande anslutningsvillkoren för högspänningsdistributionsnät, om inte något annat har avtalats i anslutningsavtalet.

 • På anslutningsavtalet om produktionens anslutning till låg- och mellanspänningsnätet tillämpas de av Energimyndigheten fastställda gällande anslutningsvillkoren för elförbrukningsställen, om inte något annat har avtalats i anslutningsavtalet.

 • På anslutningsavtalet om produktionens anslutning till högspänningsnätet tillämpas de av Energimyndigheten fastställda gällande anslutningsvillkoren för högspänningsdistributionsnät, om inte något annat har avtalats i anslutningsavtalet.