Mitä vihreämpää kaukolämpö on, sitä halvempi hinta - Turun seudun kaukolämmön päästöt lähentelevät nollaa

vihreä viltti, jonka päällä on valkoinen talo
23.9.2021

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat paitsi sen tuottamisessa käytettävien polttoaineiden markkinahinta, myös fossiilisille polttoaineille asetetut päästöoikeudet ja verot. Jatkossakin edullista kaukolämpöä pystyvät tarjoamaan ne energiayhtiöt, joiden kaukolämpö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Viime aikoina on puhuttu paljon kaukolämmön hintakehityksestä ja siitä, onko kaukolämpö jatkossa enää taloudellisesti järkevä lämmitysmuoto. Olennaista hintakehityksen kannalta on kuitenkin se, millä sitä tuotetaan: mitä ekologisempaa kaukolämpö on, sitä edullisemmaksi se tulee kuluttajalle.

Lue alta, mistä kaukolämmön hinta koostuu, miten kaukolämmön päästöt vaikuttavat hintakehitykseen sekä miltä kaukolämmön hinnan tulevaisuus näyttää.

Mistä kaukolämmön hinta koostuu?

Kaukolämmön jatkuvat kustannukset muodostuvat sopimustehon mukaan laskettavasta kiinteästä perusmaksusta ja lämmön kulutuksen mukaan veloitettavasta energiamaksusta. Lisäksi hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Kaukolämmitykseen liityttäessä maksetaan kertaluonteinen liittymismaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat kiinteistön koko ja sen etäisyys kaukolämpöverkosta.

Kaukolämmön hinnoittelu on aina paikallista, joten ajantasainen hinnasto kannattaa tarkistaa aina omalta lämpöyhtiöltä.

Mikä kaukolämmön hintaan vaikuttaa?

Kaukolämmön hintaan ja sen muutoksiin vaikuttavat oman energiayhtiön kaukolämmön tuotanto ja sen rakenne, polttoaineiden saatavuus, maailmanmarkkinahinta sekä verotus ja päästöoikeudet.

Kaukolämmön tuotannossa voidaan käyttää monia eri energialähteitä. Aiemmin tyypillisiä polttoaineita ovat olleet muun muassa kivihiili, öljy, maakaasu ja turve. Niiden käytöstä pyritään lähitulevaisuudessa eroon ja korvaamaan ne metsäpolttoaineilla, teollisuuden puutähteillä ja erilaisilla hukkalämmöillä.

Tällä hetkellä noin puolet Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan biomassalla ja vajaa kolmannes erilaisilla hukkalämmönlähteillä. Loput tuotannosta koostuu kivihiilestä, öljystä ja erilaisista tukipolttoaineista.

Koska eri kaukolämpöyhtiöiden välillä on suuriakin eroja siinä, miten ne tuottavat kaukolämpöä, myös sen hinnassa on suurta vaihtelua. Esimerkiksi kivihiilen kohisten noussut maailmanmarkkinahinta on nostanut kaukolämmön hintoja niissä energiayhtiöissä, joissa kaukolämpöä tuotetaan kivihiilellä.

Turku Energian kaukolämmön hinta on ollut viimeiset vuodet laskusuunnassa, ja sama jatkuu tulevina vuosina. Tämä johtuu siitä, että investoinnit uusiutuvaan kaukolämmön tuotantoon on toteutettu ennakoiden, joten esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät hinnoittelu ja verotus eivät ole tuoneet painetta hinnankorotuksille. Tästä syystä kaukolämmön hinta Turun seudulla pysyy vakaana ja laskusuuntaisena myös tulevaisuudessa.

Miksi kaukolämmön päästöt vaikuttavat sen hintaan?

Kaukolämmön päästöt vaikuttavat sen hintaan energian hintapolitiikan ja päästökaupan kautta. Suomen hallitus on pyrkinyt ohjaamaan verotuksella energiayhtiöitä päästöttömään kaukolämmön tuotantoon, ja kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään lailla vuonna 2029. Fossiilisten polttoaineiden kiristynyt verotus on nostanut myös kuluttajahintoja.

Päästökauppa tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että energiayhtiöt ostavat oikeuksia käyttää energiantuotannossaan fossiilisia polttoaineita. Kun myös päästöoikeuksien hinta on noussut roimasti viime aikoina, fossiilisia polttoaineita hyödyntävät yritykset ovat joutuneet nostamaan myös kuluttajahintojaan.

Turku Energia on hiilineutraalin kaukolämmön edelläkävijä

Turku Energia on aloittanut investoinnit hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon jo yli kymmenen vuotta sitten. Niistä merkittävimpiä ovat olleet Naantali 4 -monipolttoainelaitos sekä muun muassa Orikedon biolämpökeskus, Kakolan lämpöpumput ja Luolavuoren pellettilämpölaitos.

Turku Energian CO2-päästöt ovat tippuneet lähes 80 % neljässä vuodessa (2016–2020) ja uusiutuvien osuus kaukolämmön tuotannossa on tällä hetkellä 80 %. Yritys on sitoutunut olemaan hiilineutraali viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla, mutta tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan etuajassa.

Turku Energian riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee edelleen, kun se luopuu kivihiilen käytöstä kaukolämmön perustuotannossa vuonna 2022.

Turku Energialta saa jo nyt halutessaan 100 % uusiutuvaa kaukolämpöä.

Kaukolämmön hintakehitys suhteessa muihin lämmitysmuotoihin

Useiden energiamuotojen hintakehitys on ollut viime vuosina hyvinkin turbulenttista, ja esimerkiksi öljyllä kotiaan lämmittävät ovat joutuneet tottumaan melkoisesti vaihteleviin vuosittaisiin lämmityskustannuksiin.

Myös sähkön hinta on vaihdellut suuresti: pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vuoden 2020 hinnat olivat poikkeuksellisen alhaisia, minkä jälkeen ne ovat lähteneet jyrkkään nousuun.

Kaukolämmön hintakehitys on sen sijaan ollut maltillista, sillä sen keskihinta on pysytellyt kutakuinkin samalla tasolla vuodesta 2015 lähtien. Tässä on kuitenkin huomioitava se, että alueelliset erot voivat olla suuriakin johtuen juuri eroista kaukolämmön tuotannossa.

Kaukolämmön päästöt, hinta ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa kaukolämmön päästöt tulevat olemaan merkittävimpiä hinnan määrittäjiä. Alan kilpailussa etumatkalla ovat ne energiayhtiöt, jotka ovat aloittaneet siirtymän fossiilivapaaseen kaukolämmön tuotantoon hyvissä ajoin.

Kaukolämmön hinta Turun seudulla on kääntynyt laskuun vuoden 2018 aikana eli sen jälkeen, kun Turun Seudun Energiantuotannon Naantali 4 -monipolttoainelaitos otettiin käyttöön. Kausihinnoittelusta johtuen jokaiselle asiakkaalle muodostuu oma keskihinta sen mukaan, miten oma energiakäyttö painottuu eri hintakausille. Keskimäärin hinta on laskenut muutaman prosentin vuodessa. Turun seudun kaukolämmön hintakehitys näyttää vakaalta ja laskusuuntaiselta myös tulevaisuuden osalta. Kuitenkin merkittävät ja odottamattomatkin muutokset esimerkiksi energiapoliittisten päätösten myötä voivat vaikuttaa kaukolämmön kehitykseen.

Kun riippuvuus fossiilisista polttoaineista vähenee, kaukolämmön hinnat pystytään pitämään edullisena. Ennakoivista kaukolämmön tuotantoon toteutetuista investoinneista hyötyvät siis sekä asiakkaat että ympäristö. Sen sijaan kivihiilellä tai muilla fossiilisilla polttoaineilla kaukolämpöä tuottavat energiayhtiöt todennäköisesti joutuvat nostamaan kuluttajahintojaan jatkossakin.

Kaukolämpö – tulevaisuuden lämmitysmuoto?

Kaukolämpö on kokonaisvaltaista lämmityspalvelua, joka tulee kotiin tuotuna joka hetki. Lämmön lisäksi hintaan kuuluu 24/7-ylläpito ja päivystys, joka tekee kodin tai kiinteistön lämmityksestä helppoa, huoletonta ja toimintavarmaa.

Lisäksi kaukolämpö on erinomainen lämmitysmuoto, sillä se on teknologianeutraalia: lämmitys jaellaan kuuman veden avulla, joten veden lämmitys voidaan toteuttaa aina parhaalla olemassa olevalla tekniikalla. Tällä hetkellä se tarkoittaa biopolttoaineiden ja lämpöpumppujen hyödyntämistä, mutta tulevaisuudessa myös yhä enemmän erilaisia ei-polttamiseen liittyviä tekniikoita, kuten hukkalämmön ja geotermisen energian käyttämistä.

Turku Energian tavoitteena on olla tulevaisuudessa hiilidioksidinegatiivinen. Se tarkoittaa, että toiminta sitoo enemmän päästöjä kuin niitä tuotetaan. Yritys on jo esimerkiksi toteuttanut ensimmäisen metsityshankkeensa, jossa istutettiin 5 000 puuta vanhalle maankaatopaikalle.