Hyvän liiketavan periaatteet Turku Energiassa

Turku Energian hyvän liiketavan periaatteilla täsmennetään toimintamalleja, joita Turku Energia ja sen henkilöstö ovat velvollisia noudattamaan roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta. Turku Energia noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

keltaisessa takissa oleva mies kävelee kadulla

Keskeiset hyvän liiketavan osa-alueet

Lakien ja määräysten noudattaminen

Turku Energia noudattaa toiminnassaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Myös jokaisen turkuenergialaisen edellytetään toimivan työtehtäviinsä vaikuttavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Taloudellinen raportointi

Turku Energia raportoi talouden kehityksestään luotettavasti ja antaen oikean kuvan konsernin taloudellisesta asemasta.

Eturistiriidat

Emme koskaan käytä asemaamme tai vaikutusvaltaamme muiden kuin yrityksen etujen ajamiseen.

Yhteistyö kumppaniemme kanssa

Suhteemme yhteistyökumppaneihin kuten esimerkiksi tavaran- ja palveluntoimittajiin perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen.

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi samaa hyvää liiketapaa kuin me, siihen kuuluen muun muassa korruption vastustaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ympäristövastuullisen toiminnan edistäminen.

Lahjonta ja korruptio

Emme vastaanota, pyydä tai tarjoa arvokkaita tai tavanomaisessa liiiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja itselle tai lähipiirillemme.

Sisäpiiritieto

Tunnistamme sisäpiiritiedon käsittelyn ja hallinnan merkityksen erityisesti sähkömarkkinoihin liittyvässä toiminnassa. Huolehdimme, että sisäpiiritietoa käsittelevät ja markkinoiden kaupankäyntiin osallistuvat henkilöt ja prosessit on tehokkaasti erotettu toisistaan.

Yrityksen omaisuuden käyttö ja suojaaminen

Pidämme huolta omaisuudestamme, johon kuuluvat esimerkiksi luottamukselliset tiedot, liikesalaisuudet, käyttöomaisuus kuten koneet ja laitteet ja energiaverkostot sekä rahoitusomaisuus.

Tietosuoja

Noudatamme henkilötiedon käsittelyssä erityistä varovaisuutta ja kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme oikeutta yksityisyyden suojaan. Turku Energialle laaditaan erityinen tietosuojaohjelma, jossa määritellään suunnitelma vastuullisen tietosuojan toteuttamisesta organisaatiossa. Käsittelemme luottamuksellisesti myös tietoja, jotka alihankkijat, toimittajat, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanimme ovat haltuumme uskoneet.

Työelämä ja ihmisoikeudet

Noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia sekä työelämää koskevia lakeja ja sopimuksia. Arvostamme erilaisuutta ja edistämme tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia rekrytoinnissa ja palkkauksessa sekä henkilöstön kehittämisessä ja urakehityksessä rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, äidinkieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn tai vajaakykyisyyteen katsomatta. Sitoudumme noudattamaan tasavertaisen kohtelun periaatetta kaikissa työsuhteita koskevissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja menettelytavoissa.

Noudatamme järjestäytymisvapautta, työehtosopimustoimintaa, henkilöstöedustusta, työaiko-ja, palkanmaksua sekä pakkotyön ja lapsityövoiman käytön ja syrjinnän kieltämistä koskevia lakeja ja sopimuksia. Tavoitteenamme on taata turvallinen, terveellinen ja päihteetön työympä-ristö.

Olemme sitoutuneita edistämään työterveyttä ja –turvallisuutta painottamalla ennaltaehkäiseviä toimia. Suhtaudumme vakavasti jokaiseen läheltä piti –tilanteeseen, ja pyrimme jatkuvasti kehittämään menettelytapojamme niistä saadun tiedon pohjalta.

Emme hyväksy työyhteisössämme työntekijöihin, urakoitsijoihin, tavaran- tai palveluntoimittajiin, asiakkaisiin tai muihin henkilöihin kohdistuvaa hyväksikäyttöä, häirintää tai kiusaamista.

Sponsorointi

Turku Energian sponsorointia ohjaa hallituksen hyväksymät sponsoroinnin periaatteet.
Turku Energia ei tee sponsorointiyhteistyötä eettisesti, moraalisesti tai vastuullisuuden näkökulmasta kyseenalaisten toimijoiden kanssa. Kaikkien yhteistyökohteiden on noudatettava Turku Energian yritysvastuun periaatteita. Turku Energia ei tee Barter-vaihtosopimuksia, joissa Turku Energia maksaa sponsoroinnista työsuoritteiden tai energian muodossa.

Ympäristö

Tunnistamme energialiiketoiminnan ympäristövaikutukset ja tavoitteemme on ehkäistä siitä aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön.

Polttoainevalinnat, teknologian hyödyntäminen ja vastuullisen toimitusketjun hallinta auttavat pääsemään tavoitteeseemme.

Ylläpidämme johtamisjärjestelmää, ympäristöohjelmaa ja koulutussuunnitelmaa lakien, säännösten ja toimintastandardien mukaisesti. Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen yritysvastuun periaatteiden mukaisesti