Turku Energian yritysvastuun periaatteet

Turku Energialla tarkoitetaan tässä yhteydessä emoyhtiö Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:tä ja sen tytäryhtiöitä Turku Energia Sähköverkot Oy:tä ja Turun Seudun Kaukolämpö Oy:tä.

ryhmä ihmisiä, jotka seisovat vierekkäin

Turku Energia -konserni tuottaa, hankkii, myy ja siirtää sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä ja höyryä pääasiassa Turun seudulla sekä kehittää ja ylläpitää energiantuotantolaitoksia ja siirto- ja jakeluverkostoja.

Turku Energia on sitoutunut johtamaan ja kehittämään liiketoimintaansa vastuullisesti

Vastuullisuudella tarkoitetaan sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöön liittyvien näkökohtien täysipainoista huomioimista. Toiminnassa noudatetaan hyvän liiketavan periaatteita, lainsäädäntöä sekä sitoumuksia. Odotamme, että myös toimittajamme ja yhteistyökumppanimme toimivat edellä mainituissa asioissa vastuullisesti.

Turku Energiassa yritysvastuu kattaa koko arvoketjun, hankinnasta ja tuotannosta jakeluun sekä asiakkaiden energian loppukäyttöön. Vastuuseemme kuuluu huolehtia kaikkien asiakkaidemme energiatarpeista panostamalla toimitusvarmuuteen ja laatuun.

Sosiaalinen vastuu Turku Energiassa on sidosryhmien odotusten täyttämistä ja luottamuksen ylläpitämistä

 • Turku Energian sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, viranomaiset, palveluiden ja tuotteiden toimittajat, omistaja ja muut yhteistyökumppanit.

 • Oma henkilöstö on Turku Energian liiketoiminnan kehittymiselle ja jatkuvuudelle tärkeä pääoma.

 • Viestintämme on avointa ja käymme jatkuvaa ja rakentavaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

 • Kehitämme ja seuraamme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointia ja motivaatiota sekä asiakastyytyväisyyden kehitystä.

 • Noudatamme laatimaamme työhyvinvointistrategiaa.

Ympäristövastuu perustuu toiminnan ympäristövaikutusten minimointiin sekä energiatehokkuuden parantamiseen

 • Turku Energia on selvillä toimintaansa liittyvistä ympäristövaikutuksista sekä riskeistä eri yksiköissä.

 • Sitoudumme ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen.

 • Energianhankinnassa ja -tuotannossa pyritään mahdollisimman vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energiantuotantomuotoihin.

 • Energian siirron ja jakelun ympäristönäkökohdat huomioidaan energiaverkostojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

 • Jatkuvien ympäristöohjelmien avulla vähennetään toimintaan liittyviä ympäristöhaittoja sekä seurataan ohjelmien toteutumista säännöllisesti.

 • Huomioimme toiminnassamme myös luonnon monimuotoisuuden suojelun.

 • Panostamme energiatehokkuuden parantamiseen sekä asiakkaiden että yhtiön omassa energiakäytössä.

Taloudellinen vastuu merkitsee kannattavaa liiketoimintaa yhteiskunnan ja omistajan eduksi

 • Pyrimme kannattavaan liiketoimintaan mikä antaa perustan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun toteutumiselle.

 • Vastaamme omistajamme tuotto-odotuksiin ja edistämme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnan hyväksi.

Johtaminen

Em. periaatteiden toteutumista valvotaan linjaorganisaation ja säännöllisten ulkopuolisten ja sisäisten arviointien mukaisesti. Turku Energian johtoryhmä seuraa ja omalla toiminnallaan varmistaa periaatteiden ja laadun seurannan säännöllisissä katselmuksissaan.