Turku Energian yleiset sopimusehdot 2019

ryhmä tuulimyllyjä kellumassa meressä

1. Turku Energian yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”TE-Yleiset ehdot”) sovelletaan aina, kun Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab tai joku Turku Energia – konsernin yhtiöistä myy tuotteita tai palveluita toiselle elinkeinonharjoittajalle ja Sopimuksessa on sovittu näiden yleisten sopimusehtojen soveltamisesta. Näitä TE-Yleisiä ehtoja sovelletaan siten lähtökohtaisesti kaikkiin tarjouksiin, hintapyyntöihin, tilausvahvistuksiin, tilauksiin, sopimuksiin, toimituksiin ja palveluihin pois lukien Turku Energia -konsernin sähköenergian, kaukolämmön, kaukokylmän ja höyryn toimitussopimukset, sekä Turku Energia Sähköverkot Oy:n ja Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n sopimukset.

Sopimus, mukaan lukien sen palvelukuvausliite, hintaliite ja muut mahdolliset liitteet, sekä TE-Yleiset ehdot muodostavat sopimuskokonaisuuden. Mikäli Sopimus ja TE-Yleiset ehdot ovat joltain osin ristiriidassa keskenään, sovelletaan silloin ensisijaisesti Sopimuksen ehtoja.

Mahdollisia ostajan vakioehtoja tai muita yleisiä ehtoja ei sovelleta.

2. Määritelmät

Näissä TE-Yleisissä ehdoissa käytetään seuraavia määritteitä:

 • Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab tai joku Turku Energia – konsernin yhtiöistä, myöhemmin ”Myyjä”.

 • Myyjän kanssa sopimuksen tehnyt osapuoli, myöhemmin ”Asiakas”.

 • Myyjä ja Asiakas yhdessä tai erikseen, myöhemmin ”Osapuolet” tai ”Osapuoli”.

 • Sopimukseen liittyvä palvelu, tuotteet tai laite, myöhemmin ”Tuotteet”, joka voi sisältää jonkun tai joitain seuraavista:

 • Jatkuva palvelu”, jolla tarkoitetaan palvelua, joka ylläpitää, tukee, valvoo, päivystää tai muutoin mahdollistaa palvelun kohteen jatkuvaa toimintaa tai kehittämistä.

 • Käyttöpalvelu”, jolla tarkoitetaan Asiakkaan laitteiston tai järjestelmän operointia eli käyttöä erikseen palvelusopimuksessa kuvatulla tavalla.

 • Asiantuntijapalvelu”, jolla tarkoitetaan Myyjän Asiakkaalle tarjoamaa asiantuntijuuteen pohjautuvaa palvelua, konsultointia tai suunnittelua.

3. Tarjouksen voimassaoloaika ja sopimuksen synty

Myyjän tekemä tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden ajan tarjouksen päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu tai ellei tarjouksessa ole muuta mainittu.

Sopimus syntyy, kun

 • Osapuolet ovat tehneet kirjallisen sopimuksen,

tai

 • Ostaja on hyväksynyt todistettavasti (esimerkiksi sähköpostilla tai muulla sähköisellä viestillä) Myyjän tarjouksen.

Asiakkaan tilauksen poiketessa Myyjän tarjouksesta, Sopimuksen katsotaan syntyneen Myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei Myyjä ole kirjallisesti ja nimenomaisesti muuta vahvistanut.

Sopimus on voimassa toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla, ellei sopimuksessa ole muuta sovittu.

4. Hinnat

4.1 Tuotteiden hinnat on määritelty joko Sopimuksessa tai erillisessä hinnoitteluliitteessä. Ellei hintaa ole sovittu, hinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Tuotteet laskutetaan palveluiden osalta joko kuukauden jaksoissa etukäteen taikka tehdyn työn osalta kuukausittain jälkikäteen, mikäli on sovittu aikaperusteisesta laskutuksesta.

Muut Tuotteet laskutetaan toimituksen yhteydessä, taikka erikseen sovitusti esimerkiksi osina valmistuksen tai kehityksen edessä
maksuposteittain.

4.3 Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 10 %.

Lisäksi Myyjällä on oikeus periä perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut.

4.4 Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintaan voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jos verotus tai säännökset muuttuvat, on Myyjällä oikeus muuttaa laskutustaan sitä vastaavasti.

4.5 Sopimukseen kuulumattomat. Tuotteet, joita Myyjä toimittaa Asiakkaalle tämän pyynnöstä, ovat lisätöitä tai -tuotteita. Ne sekä
Asiakkaan aineiston tai muuten antamien tietojen virheellisyydestä johtuvat lisätyöt ja kustannukset Myyjällä on oikeus laskuttaa hinnastonsa mukaisesti.

Ylityönä tai muutoin poikkeuksellisena aikana edellytetty Tuotteiden valmistaminen, työstäminen tai toimittaminen sekä niistä aiheutuneet kustannukset laskutetaan erikseen Myyjän hinnaston mukaisesti.

4.6 Matka-ajasta veloitetaan vain, jos siitä on erikseen sovittu Myyjän ja Asiakkaan välillä.

4.7 Kustannustason nousu

Myyjällä on oikeus muuttaa Tuotteen hintaa yleisen kustannustason, valuuttakurssien, tuontimaksujen, verojen tai muiden julkisoikeudellisten maksujen nousua vastaavasti. Hinnannoususta on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 60 päivää ennen hinnannousua.

Asiakkaalla on 30 päivän ajan hinnan muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin hinnanmuutos ei koske Asiakasta, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta.

4.8 Mikäli viranomaisohjeet, muut julkisoikeudelliset määräykset tai lainsäädännön muutokset edellyttävät Myyjältä muutoksia Tuotteeseen, on Myyjällä oikeus nostaa Tuotteesta perittävää hintaa muutoksia vastaavalta osalta. Myyjän on ilmoitettava tällaisesta muutoksesta Tuotteeseen ja siihen liittyvästä hintamuutoksesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa.

5. Myyjän ja Asiakkaan velvollisuudet

5.1 Tuotteiden ominaisuudet

Myyjän Asiakkaalle toimittamat Tuotteet kuvataan tarkemmin kyseistä Tuotetta koskevassa palvelukuvauksessa, johon Asiakas on aina velvollinen huolellisesti perehtymään.

Myyjä vastaa Tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista vain Sopimuksessa määriteltyjen, Myyjän kirjallisesti antamien ja nimenomaan kyseessä olevaan kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Siltä osin, kun Myyjä myy ja/tai jakelee muiden valmistajien tuotteita, Myyjä vastaa Tuotteiden laadusta ja muista ominaisuuksista ainoastaan näiden tuotteiden valmistajien virallisten kirjallisten tuoteselosteiden mukaisesti.

Myyjä ei ole velvollinen varmistamaan, että Tuote soveltuu Asiakkaan liiketoimintaan, vaan Asiakkaan velvollisuutena on varmistua Tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.

Myyjä toimittaa Tuotteen hyvää liiketapaa noudattaen, Tuotteen toimittamisen edellyttämällä ammattitaidolla.

5.2 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakas suorittaa sovitut tehtävänsä viipymättä, jotta sovittu Tuote voidaan tuottaa. Asiakas on velvollinen antamaan Myyjälle kaikki Myyjän tarvitsemat tiedot, piirustukset, dokumentit ja ohjeet Tuotteen valmistamiseksi ja toimittamiseksi, jotta Myyjä kykenee valmistamaan ja toimittamaan sovitun Tuotteen. Asiakas vastaa antamiensa tietojen ja dokumenttien oikeellisuudesta. Asiakkaan on varattava Myyjälle Asiakkaan tiloista riittävät tilat Tuotteen toimittamiseen tai asentamiseen, mikäli ne tehdään Asiakkaan tiloissa, kuten myös esteetön pääsy tiloihin sovittuna ajankohtana. Mikäli ajankohdasta ei ole muuta sovittu, tai Tuotteen toimittamisen luonne ei muuta edellytä, Myyjälle on varattava tilat ja pääsy niihin arkisin klo 07.00-17.00 välisenä aikana.

5.3 Myyjän ja Asiakkaan yhteyshenkilöt ja ilmoitukset

Myyjä ja Asiakas nimeävät yhteyshenkilön sopimussuhteeseen. Yhteyshenkilöt valvovat Tuotteen toimittamista ja toimivat viestinviejinä Osapuolten välillä. Sopimukseen liittyvät ilmoitukset ovat pätevästi tehtyjä, jos ne on tehty kirjallisesti tai sähköpostilla ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Lisäksi Myyjälle tehty ilmoitus voidaan tehdä myös osoitteeseen kirjaamo@turkuenergia.fi. Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan toisilleen yhteyshenkilöidensä yhteystietojen muutoksista viipymättä.

5.4 Tuotteiden toimitusaika ja toimitusehdot

Tuote toimitetaan Sopimuksessa sovitulla tavalla ja sovittuna aikana Asiakkaalle, taikka jos ei muuta ole sovittu, Asiakas noutaa sen sovitusta Myyjän toimipaikasta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos Tuotetta ei ole saatavilla Myyjän varastosta, myyjä ilmoittaa ajankohdan, jolloin Tuotteen voi tulla noutamaan. Myyjä toimittaa Tuotteet sellaisena kuin ne ovat.

Tuotteeseen liittyvän palvelun tuottamisen Myyjä aloittaa Osapuolten erikseen sopimana ajankohtana. Jos ajankohtaa ei ole sovittu, Myyjä aloittaa palvelun tuottamisen kohtuullisen ajan kuluttua Sopimuksen tekemisestä tai siitä, kun Asiakas on antanut Myyjälle toimituksen kannalta välttämättömät tiedot.

Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se on toimitettu Sopimuksessa sovittuun, taikka muutoin sovittuun paikkaan, tai kun Asiakas on sen noutanut.

5.5 Myyjän viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Asiakkaalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin Tuotteiden valmistaja tai se, jolta Myyjä Tuotteet tai osatuotteet hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli Tuotetta ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu Asiakkaasta tai Asiakkaan puolella olevasta seikasta, Asiakkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu Myyjän tuottamuksesta, Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta toteen osoittamastaan viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta.

5.6 Asiakkaan viivästys

Mikäli Myyjä joutuu lykkäämään toimitusta Asiakkaan puolella olevasta syystä, Myyjällä on oikeus laskuttaa Tuotteet alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen toimituksen viivästymisen aiheuttamista kustannuksista, kuten esimerkiksi kurssitappiosta, varastointikuluista ja Tuotteiden vanhenemisesta aihetuvasta vahingosta.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu Myyjän puolella olevasta syystä, Myyjällä on oikeus pidättäytyä jatkotoimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Tämä koskee kaikkia Myyjän toimituksia Asiakkaalle, myös muita kuin Sopimuksessa sovittuja. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun Asiakkaan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Asiakkaan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia tämän johdosta.

5.7 Asiakkaan tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus

Asiakkaalla on velvollisuus toimituksen vastaanottaessaan tarkastaa huolellisesti toimituksen oikeellisuus sekä toimitetut Tuotteet.

Jos toimitus tai sen kohteena olevat Tuotteet ovat joiltakin osin virheellisiä, Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Myyjälle kirjallisesti ja välittömästi, kuitenkin viimeistään 15 päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi Tuote virheellisen tilalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia uutta toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alun perin sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Mikäli toimitus viivästyy Myyjästä johtuvasta syystä, Asiakkaan on reklamoitava viivästyksestä Myyjälle viipymättä Sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisen jälkeen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia Myyjälle vedoten sellaiseen virheeseen tai viivästykseen, jota koskevan tarkastus- tai reklamaatiovelvollisuutensa Asiakas on laiminlyönyt. Myyjä ei vastaa Tuotteiden virheellisyydestä myöskään silloin, kun Asiakkaan olisi tullut havaita virhe suoritetun tarkastuksen yhteydessä.

5.8 Vakuus

Mikäli Osapuolten välillä on sovittu vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen Tuotteiden toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli Myyjällä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

6. Jatkuvia Palveluita ja Käyttöpalveluita koskevat erityisehdot

6.1 Jatkuvia Palveluita koskevan Sopimuksen voimassaolo

Jatkuvat palvelut ja Käyttöpalvelut tulevat voimaan TE-Yleisten ehtojen kohdan 3 mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Jatkuva palvelu ja Käyttöpalvelu ovat voimassa määräaikaisena Sopimuksen voimaantulon jälkeisen kalenterivuoden loppuun saakka, ellei muuta ole kirjallisesti Osapuolten välillä sovittu. Sopimus Jatkuvista palveluista ja Käyttöpalveluista jatkuu tämän jälkeen automaattisesti aina yhden kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota päättymään viimeistään kolme kuukautta ennen kulloinkin kuluvan kalenterivuoden loppua.

6.2 Palvelutasot

Mahdolliset palvelutasot määritellään Osapuolten kesken kirjallisesti Sopimuksessa. Mikäli Osapuolet ovat sopineet palvelutasoista ja niiden alittamiseen liittyvistä sanktioista, ei Asiakkaalla ole mahdollisuutta saada muuta korvausta palvelutasojen täyttymättömyydestä kuin kyseiset Osapuolten erikseen sopimat sanktiot.

6.3 Sopimusmuutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa Jatkuvien palveluiden ja Käyttöpalveluiden sopimusehtoja. Muutoksesta on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on 30 päivän ajan sopimusmuutosilmoituksen lähettämisestä oikeus irtisanoa sopimus kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin muutetut ehdot eivät koske Asiakasta, ellei muutos johdu viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta.

6.4 Asennus tai huoltotoimenpiteet

Myyjällä on oikeus keskeyttää Jatkuva palvelu tai Käyttöpalvelu huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden ajaksi.

7. Asiantuntijapalveluita koskevat erityisehdot

7.1 Asiantuntijapalveluita koskevan Sopimuksen voimassaolo

Sopimus Asiantuntijapalveluista tulee voimaan TE-Yleisten ehtojen kohdan 3 mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Sopimus on voimassa kunnes sovittu asiantuntijatyö on suoritettu, ellei muuta ole kirjallisesti Osapuolten välillä sovittu. Asiantuntijapalveluita koskeva toistaiseksi tehty Sopimus voidaan irtisanoa yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

7.2 Tuotteen ohjausryhmä

Tuotteen toimituksen varmistamiseksi voidaan nimetä ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu vähintään kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana ja toinen sihteerinä. Puheenjohtajana toimii aina Asiakkaan edustaja ja sihteerinä Myyjän edustaja. Ohjausryhmä voi tehdä päätöksiä Tuotteen toimittamisen osalta, mutta vain tehdyn Sopimuksen puitteissa. Mikäli Sopimuksen keskeisiä ehtoja katsotaan olevan tarvetta muuttaa, pitää siitä sopia TE-Yleisten ehtojen kohdan 18 mukaisesti.

7.3 Asiantuntijapalvelun raportointi ja työn hyväksymisajat

Asiantuntijapalveluiden raportoinnin aikataulusta, laajuudesta ja tavasta sovitaan samassa yhteydessä kuin Sopimus Tuotteen hankinnasta sovitaan. Jos asiasta ei ole sovittu, Myyjä raportoi työn edistymisestä oman käytäntönsä mukaan. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen työn tai palvelun, ellei se ole viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa raportin vastaanottamisesta kirjallisesti huomauttanut asiasta.

Asiantuntijapalvelun lopputuloksen Asiakkaan katsotaan hyväksyvän, ellei Asiakas ole kirjallisesti huomauttanut siitä viidentoista päivän kuluessa Asiantuntijapalvelun tuloksen luovuttamisesta, Asiantuntijapalvelun tekemisestä taikka loppuraportin luovuttamisesta.

7.4 Vastuu Asiantuntijapalvelun virheistä

Myyjän vastuu Asiantuntijapalvelun virheistä rajoittuu virheen korjaamiseen omalla kustannuksellaan ja se edellyttää, että Asiakas on ilmoittanut Myyjälle virheestä kirjallisesti kohdan 7.3 mukaisissa hyväksymisajoissa.

8. Omistus- ja käyttöoikeuden siirtyminen

Asiakkaalle siirtyy omistusoikeus Tuotteeseen, kun Asiakas on maksanut Tuotteen kokonaisuudessaan. Käyttöoikeus ohjelmistotuotteisiin alkaa, kun Asiakas on maksanut Tuotteen kokonaisuudessaan.

 

9. Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu Tuotteesta siirtyy Myyjältä Asiakkaalle, kun Tuotteet on luovutettu Asiakkaalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, ellei Osapuolten välillä sovitusta toimituslausekkeesta muuta johdu.

Ellei Tuotteita luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu Asiakkaasta tai Asiakkaan puolella olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle, kun Myyjä on tehnyt sen mitä häneltä Sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

10. Tuotteita koskeva takuu ja käyttöehdot

10.1 Mahdollisesta Tuotteelle annettavasta takuusta on sovittu Sopimuksessa. Huolimatta siitä mitä Myyjän ja Asiakkaan välillä on muutoin sovittu, muihin kuin Myyjän valmistamiin Tuotteisiin sovelletaan aina ja ainoastaan Tuotteen valmistajan tai maahantuojan ilmoittamia takuuehtoja, joihin Asiakas on velvollinen ennakolta ja oma-aloitteisesti tutustumaan.

10.2 Samoin Asiakkaan on aina ennakolta ja omaehtoisesti tutustuttava Tuotteen käyttöohjeisiin ja muihin tietoihin, jotka Tuotteen valmistaja, palveluntuottaja tai muu kolmas taho on Tuotteen osalta määritellyt. Takuuehdot, käyttöohjeet ja muut tiedot Asiakas saa Tuotteen mukana, ne ovat saatavissa Tuotteen valmistajan internetsivuilta, tai Asiakkaalla on muutoin pääsy niihin.

10.3 Asiakas hyväksyy ja vahvistaa tutustuneensa takuuehtoihin, käyttöohjeisiin ja muihin tietoihin solmiessaan Tuotetta koskevan Sopimuksen Myyjän kanssa. Tuotetta on aina käytettävä annettujen takuuehtojen, käyttöohjeiden ja muiden tietojen mukaisesti.

 

11. Alihankinnat

Myyjä voi teettää tai tuottaa Sopimukseen kuuluvia tehtäviä alihankkijoillaan. Myyjällä on oikeus muuttaa toimintamalliansa alihankkijoiden käytön suhteen ja vaihtaa alihankkijoita oman harkintansa mukaan. Myyjä vastaa sopimussuhteessa alihankkijoidensa osuudesta kuten omastaan.

 

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Myyjälle tai kolmansille osapuolille. Tuotteisiin liittyvien palveluiden osalta omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Myyjälle, eikä Asiakas saa niihin muuta käyttöoikeutta kuin mitä palvelun tuottaminen edellyttää.

13. Salassapito

13.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan missä tahansa muodossa saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä mihinkään muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin (”Luottamuksellinen aineisto”). Tämä salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) joka on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta tai (d) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa tai (e) jonka Osapuoli on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen perusteella.

13.2 Kun Sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse Luottamuksellista aineistoa Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen,on Osapuolen välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa Luottamuksellisen aineiston käyttäminen sekä palautettava Luottamuksellinen aineisto kaikkine kopioineen, ellei erikseen ole sovittu kyseisen aineiston hävittämisestä. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot.

13.3 Luottamukselliseen aineistoon liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin ja pysyvät voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen päättymisestä.

 

14. Ylivoimainen este

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, edellyttäen, että Osapuolen ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon estettä sopimuksentekohetkellä ja että Osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa esteen seurauksia. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Osapuoli itse on sen kohteena tai siihen osallisena. Mikäli alihankintaa ei voida hankkia muualta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa, myös Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi. Osapuolen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä, samoin kuin esteen lakkaamisesta, toiselle Osapuolelle.

15. Sopimuksen purkaminen

15.1. Osapuolet voivat purkaa sopimuksen päättymään välittömästi, jos

 • toinen Osapuoli on asetettu konkurssiin, taikka muutoin todettu maksukyvyttömäksi taikka ei muutoin kykene huolehtimaan sopimusvelvoitteistaan;

 • toinen Osapuoli on muuten olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvollisuuksiaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu tai ryhdytty korjaaviin toimiin 30 päivän kuluessa toisen Osapuolen huomautettua sopimusrikkomuksesta kirjallisesti.

15.2. Jos Sopimuksen kohteena olevat Tuotteet on valmistettu tai hankittu erityisesti Asiakasta varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää Tuotteita hyväkseen muulla tavoin, saa Asiakas purkaa Sopimuksen Myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos Sopimuksen tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

15.3. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi myös silloin, kun Asiakas on viivästynyt sopimuksenmukaisista maksuvelvoitteistaan 30 päivän ajan, eikä ole korjannut menettelyään Myyjän kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

15.4. Mikäli Myyjällä on Sopimuksen purkuoikeus, on Myyjällä oikeus purkaa myös kaikki muut Asiakkaan kanssa tekemänsä sopimukset päättymään samanaikaisesti. Mikäli Myyjällä on purkuoikeus, voi Myyjä vaihtoehtoisesti keskeyttää Tuotteen toimittamisen ja/tai pidättyä omasta suorituksestaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta purkuoikeuden myöhempää käyttämistä.

16. Vastuunrajoitus

16.1. Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle Osapuolelle vahingon, joka aiheutuu sopimusrikkomuksesta.

16.2 Myyjän vastuu on rajoitettu kaikissa tapauksissa 10%:iin Sopimuksen arvosta tai kyseisen Tuotteen yksittäishinnasta tai vuosimaksusta tai määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassaolevassa palvelussa Tuotteen laskennallinen tai laskutettu kuukausihinta kerrottuna kolmella, kussakin tapauksessa aina näistä pienimpään summaan.

16.3 Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat sen vuoksi, että Asiakas on käyttänyt Tuotetta Sopimuksen vastaisesti.

16.4 Vahingonkorvausta ei tule maksettavaksi niistä rikkomuksista, joista on maksettava sopimussakkoa tai muuta erikseen sovittua sanktiota.

16.5 Osapuolet eivät ole missään olosuhteissa vastuussa toisen Osapuolen välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisia ovat muun muassa vaikutukset tuotantoon tai liikevaihtoon, toiminnan keskeytyminen tai saamatta jäänyt voitto.

16.6 Osapuoli ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta toisen Osapuolen tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.

16.7 Myyjä ei vastaa myöskään vahingosta, joka aiheutuu Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, Tuotteen rakenteesta tai Asiakkaan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä tai Asiakkaan antamista virheellisistä, harhaanjohtavista tai puutteellisista tiedoista.

16.8 Myyjä ei vastaa Tuotteen aiheuttamasta vahingosta, kun Tuote on Asiakkaan hallinnassa ja vahinko kohdistuu Asiakkaan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

16.9 Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

16.10 Mikäli Myyjä joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle vahingon, joka on johtunut Asiakkaasta, on Asiakas velvollinen korvaamaan kyseisen vahingon Myyjälle täysimääräisesti.

17. Sopimuksen siirtäminen

Tämä sopimus ei ole siirtokelpoinen miltään osin, elleivät Osapuolet erikseen kirjallisesti muuta sovi. Myyjällä on kuitenkin oikeus siirtää Sopimus Myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Lisäksi Myyjällä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 

18. Muutokset sopimukseen

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti kummankin Osapuolten suostumuksella.

19. Tietoturva ja tietosuoja

Myyjä on velvollinen toteuttamaan riittävät suojatoimet asianmukaisin teknisin ja organisatorisin ratkaisuin, joilla estetään henkilötietojen ja muiden tallennettujen tietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Myyjä sitoutuu omassa toiminnassaan noudattamaan EUtietosuoja-asetusta sekä kansallista henkilötietolakia aina kulloinkin voimassa olevassa muodossaan ja täyttämään niissä esitetyt vaatimukset.

Asiakas on velvollinen säilyttämään saamiaan Tuotteeseen liittyviä käyttäjätunnuksia ja salasanoja huolellisesti ja on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun. Mikäli asiakkaalla on syytä epäillä käyttäjätunnuksen tai salasanan kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun tästä on välittömästi ilmoitettava myyjälle.

 

20. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli asiassa ei päästä neuvotteluin sopimukseen 30 päivän kuluessa neuvotteluiden alkamisesta, voi Osapuoli viedä asian ratkaistavaksi Myyjän kotipaikan käräjäoikeuteen. Jos Osapuolet siitä sopivat, on riita mahdollista ratkaista myös välimiesmenettelyssä erikseen sovittavalla tavalla.